Inwestor na budowie

Inwestor na budowie

Można śmiało powiedzieć, że najważniejszą osobą na budowie jest inwestor. Jest to osoba, która decyduje się na rozpoczęcie budowy. Do jego zadań należy przede wszystkim zorganizowanie rozpoczęcie budowy. Powinien ponadto zdawać sobie sprawę z tego, że decyzje związane z budową domu nie powinny być podejmowane zbyt pochopnie. Dom to miejsce, w którym spędzimy całe życie, więc musi być bezpieczne i trwałe. Zorganizowanie procesu budowy powinno opierać się na przepisać zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Tak więc inwestor musi zająć się nie tylko opracowaniem projektu budowlanego, ale również zatrudnić kierownika budowy, opracować plan bezpieczeństwa oraz wykonanie i odbiór robót budowlanych. Inwestor jest osobą, an którą nakładanych jest najwięcej obowiązków. Jeśli chce on zmniejszyć ciężar ich może zdecydować się na zatrudnienie inspektora nadzoru, który praktycznie przejmie wszystkie nasze obowiązki. Inwestor poza tym jest też zobowiązany: zawiadomić o terminie rozpoczęcia budowy oraz o zakończeniu procesu budowanego.